Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier

Chwiliwch y safle / Search the website

Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
25/09/09
Cwpan Ieuenctid yn y Bala i ffwrdd / Youth Cup tie in Bala off

Ni fydd y gm yng Nghwpan Ieuenctid Cymru rhwng Bala a Phorthmadog yn cael ei chwarae ar ddydd Sul, 27 Medi ac mae gwefan swyddogol y Gymdeithas Bl-droed yn datgan Bydd CPD Porthmadog yn cael mynediad ir rownd nesaf am fod Bala wedi tynnu allan or gystadleuaeth.
Mae Bala wedi gwneud datganiad am y mater gan ddweud fod y Gymdeithas Bl-droed wedi penderfynu fod .. pob un on chwaraewr Academi yn anghymwys ar gyfer y gystadleuaeth os na wnawn drosglwyddo ou clybiau ieuenctid arferol ddydd Sadwrn, a chofrestru gyda Bala ar ffurflenni cofrestru chwaraewyr hyn y Gymdeithas Bl-droed.

The FAW Youth Cup tie at Bala between the home club and Porthmadog on Sunday, 27 September will not now take place and the FAW official website states that Porthmadog FC will receive a bye into the next round through the withdrawal of Bala Town FC.
Bala issued a statement stating that an FAW ruling rules all of our Academy players ineligible for this competition unless they transfer from regular Saturday football with their youth football clubs to register with Bala Town on FAW senior registration forms.
25/09/09
Blerwch y ffenestr drosglwyddo / Transfer window shambles

Ffenestr Deakin wedi'i bordio'n fler / Deakin's window is boarded up Mae effaith yr hyn a ddisgrifir gan ysgrifennydd Porthmadog, Gerallt Owen, fel ... penderfyniad bisr y Gymdeithas Bl-droed i ganiatu pob cynghrair is na UGC i arwyddo a throsglwyddo chwaraewyr yn dechrau brathu. Dywed y clwb fod clybiau or Cymru Alliance wedi rhoi rhybuddion 7 niwrnod am ddau on chwaraewyr. Gobeithio na fydd neb yn cael ei demtio i symud, ychwanegodd Gerallt Owen. Mae penderfyniad y gymdeithas Bl-droed wedi creu sefyllfa lle mae ... chwaraewyr yn medru symud i Loegr, neu i gynghreiriau eraill yng Nghymru, ond fedrwn ni arwyddo neb -oni bai eu bod heb glwb o gwbl- tan Ionawr.
Collodd Bala Jason Astbury, a arwyddwyd yn yr haf i fod yn golwr wrth gefn, i glwb New Mills yn Lloegr. Y penwythnos diwethaf bun rhaid i Port Talbot arwyddo Tony Pennock, golwr heb glwb, ar gyfer gm gynghrair bwysig yn erbyn Aberystwyth. Beth fyddair sefyllfa os na fyddai golwr mor brofiadol ar gael? Rhaid dibynnu wedyn ar chwaraewyr or tm ieuenctid. Yn barod, ar ddau achlysur y tymor hwn, bun rhaid i Gei Conna ddefnyddio un ou chwaraewyr allan yn y gl.
Ym marn y wefan hon maer sefyllfa yn cael yr effaith fwyaf ar glybiau sydd yn ceisio datblygu chwaraewyr lleol, ifanc o Gymru un o amcanion gwreiddiol y gynghrair- gan fod y chwaraewyr yma yn fwy tebygol o symud ir Cymru Alliance. Daw wedyn yn amhosib adeiladu carfan sydd yn ddigon niferus a phrofiadol i wrthsefyll anafiadau a gwaharddiadau. Mae clybiaur Cymru Alliance yn llai tebygol o arwyddo chwaraewyr o dros y ffin.
Dywed y rheolwr Tomi Morgan Mae pob penderfyniad a wnaed wedi ffafrior clybiau sydd yn ceisio am ddyrchafiad. Maen dweud, hefyd, fod ceisio dilyn yr un drefn ym mhob prif Gynghrair Ewropeaidd ... wedi arwain at ddim byd llai na blerwch llwyr wrth ir awdurdodau geisio trefnur gynghrair yn yr un modd ac Uwch Gynghrair Lloegr er ein bod ni yng Nghymru filiwn o filltiroedd i ffwrdd o hynny, na sori biliwn ddylai hynny fod!!

Ben Alston o Gei Conna a effeithiwyd gan y rheol / Ben Alston of Connah's Quay was effected by the rule The effect of what Gerallt Owen, Porthmadog secretary described as the bizarre decision of the FAW to allow all leagues below the WPL to sign and transfer players is beginning to kick in. Porthmadog report that 7 day notices have been put in for two of their players by Cymru Alliance clubs. Hopefully nobody will be tempted to move, added Gerallt Owen. The FAWs decision has created a situation, he says, where players can move to England and to other leagues in Wales but we cannot sign anybody -unless he is unattached- until January.
Bala Town have lost Jason Astbury, signed in the summer as goalkeeping cover, to English club New Mills. Last weekend Port Talbot were forced to signed unattached former keeper Tony Pennock for an important league encounter with Aberystwyth. What would have happened had not such an experienced keeper been available? Clubs would then have to rely on youth players. Already on two occasions this season Connahs Quay have had to use an outfield player in goal.
In the view of this website the situation has its most detrimental effect on clubs who try to develop local Welsh players -supposedly one of the aims of the league- because they are the most likely to defect to Cymru Alliance clubs. It then becomes impossible to build a squad sufficient in number to counter injuries and suspensions. Cymru Alliance clubs are less likely to sign English-based players.
Manager Tomi Morgan says, All the dice have been loaded in favour of clubs attempting to get promotion. He also sees the one size fits all European Leagues as nothing short of a shambles, we are attempting to run the league on the same terms as the Premiership and we are a million miles away, sorry a billion miles away from that!!
24/09/09
Rhagolwg: v Y Rhyl / Preview: v Rhyl

Rhyl Maer Rhyl wedi cychwyn y tymor ar garlam sydd yn eu gwneud yn wrthwynebwyr anodd tu hwnt. Maent heb golli gm eto y tymor hwn gan ennill 5 ou chwe gm. Ar y llaw arall mae Port ar waelod y tabl ac yn dal i chwilio am y fuddugoliaeth gyntaf yn y gynghrair y tymor hwn. Er hynny bydd y fuddugoliaeth dros Cei Conna, yng Nghwpan y Gynghrair yng nghanol wythnos, yn codi calon, a bydd y tm yn gobeithio cynnal y gwelliant hwn yn y gm ddydd Sadwrn.
Mae hanes yn dangos fod Port wedi llwyddo i godi eu gm ar ambell achlysur yn erbyn y Rhyl gan greu sioc. Esiampl o hyn oedd y fuddugoliaeth yn y gm dyngedfennol ar ddiwedd 2007/08. Maen ddiddorol nodi, er y gagendor mewn llwyddiant rhwng y ddau glwb, mai dim ond un gl oedd yn gwahanur ddau glwb mewn 5 or 8 gm ddiwethaf. Bydd angen y math yna o ysbryd wrth ymweld r Belle Vue ddydd Sadwrn. Yn 2003/04 cafwyd y golled fwyaf yn erbyn y Rhyl a hynny o 6-1. Ond gall Port hefyd frolio buddugoliaeth fawr a hynny o 6-0 yn l yn 1996. Sgr na welwn ei ail adrodd ddydd Sadwrn -ond byddai 1-0 yn dderbyniol iawn! Na ildiwn!
Ewch i Coral i roi bet ar Rhyl v Porthmadog.

Rhyl have started this season in top gear making them once again the leagues most difficult opponents. They are unbeaten this season having won 5 of their 6 games. Port on the other hand, are at the opposite end of the table and still searching for their first league win of the season. But they will take heart from a convincing 4-0 League Cup win over Connahs Quay in midweek and hope to carry this improvement into Saturdays encounter.
History shows that Port have, on occasions, raised their game against Rhyl and produced a shock, none more so than the survival win in the last game of the 2007/08 season. Interesting to note that, despite the gulf between the two teams in terms of success, only a single goal has separated them in 5 of their last 8 league encounters. That kind of spirit will be needed for Saturdays visit to the Belle Vue. The heaviest defeat suffered by Port at that ground came in season 2003/04 when they were beaten by 6-1 margin. Port can also boast a big win which came in 1996 with Rhyl going down by 6 clear goals. This is not likely to be repeated on Saturday but 1-0 would be fine! No surrender!
Visit Coral to place a bet on Rhyl v Porthmadog.
23/09/09
Gwobr o 700 yn mynd nos Wener / 700 tote to go on Friday

Bydd y tote misol yn cael ei dynnu nos Wener (25 Medi). Nid oedd yna enillwyr am y mis diwethaf, felly bydd y wobr yn cael ei gario drosodd ir mis yma. Disgwylir iddo fod werth tua 700. Gwerth chweil felly! Mae amlenni ar gael wrth y swyddogion a byddant ar werth cyn cychwyn y Bingo Nos Wener.

The monthly tote will be drawn on Friday evening (25 September). There were no winners last month so the rollover prize will be worth about 700. Well worth a shot! Envelopes are available from club officials and will be on sale prior to the Friday Bingo Night.
23/09/09
Dymuniadau gorau Eddie / Best wishes Eddie

Roedd yn ddrwg gennym glywed fod Eddie Blackburn, gweinyddwr gweithgar yr Academi, wedii ruthro ir ysbyty ddydd Iau diwethaf gyda poenau stumog. Bu yn Ysbyty Gwynedd dros y penwythnos tra fod profion yn cael eu gwneud. Y gobaith yw y bydd yn dychwelyd adref yn ystod yr wythnos hon. Gwellhad buan iti Eddie ac edrychwn ymlaen i dy weld yn l ar y Traeth fel arfer. Gobeithio fod y fuddugoliaeth dros Cei Conna wedi dod thonig amserol iti.

We were sorry to hear that the hard working Academy Administrator, Eddie Blackburn, was rushed to hospital last Thursday with severe abdominal pains. He remained at Ysbyty Gwynedd over the weekend as tests were carried out. It is hoped that he will be allowed home during this week. We all wish you a speedy recovery Eddie, and look forward to seeing you at the Traeth again very soon. We hope that the victory over Connahs Quay provided a timely tonic.
20/09/09
Gemau Academi wedi gohirio / Todays Academy games off

Unwaith eto bun rhaid gohirio gemau Academi. Cafodd y gemau ar gyfer heddiw (20 Medi) eu gohirio oherwydd fod cynhadledd hyfforddwyr iw gynnal yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar yr un diwrnod.
Ar nodyn cadarnhaol chwaraewyd gm gyfeillgar Dan-16 ar y Traeth nos Fawrth yn erbyn Bethel. Y sgr terfynol oedd 3-3. Roedd yn ymarfer da iawn ir hogiau ac ir hyfforddwyr!!

Once again Academy Games have been postponed. Games scheduled for 20 September have been cancelled due to a Welsh Football Trust Coaches' Conference being held on the same date at Deeside College.
On a happier note the friendly with Bethel at U16 level was played on the Traeth on Tuesday evening. Final result was 3 -3 in a very entertaining game and useful run out for the lads (and the coaches!!).
20/09/09
Mel Jones yn gadael / Mel Jones leaves

Mel Jones Cadarnhawyd y sibrydion fod Mel Jones wedi gadael Port i fod yn is-reolwr i Derek Roberts yng Nghaernarfon yn dilyn ymadawiad diweddar David Rowe fel rheolwr y clwb hwnnw. Daeth Mel ir Traeth fel is-reolwr ar ddechrau teyrnasiad Paul Whelan yn 2008/09 ar l treulior rhan fwyaf oi yrfa fel rhan or staff hyfforddi ar Ffordd Farrar, gan dreulio cyfnod byr fel rheolwr dros dro ym Mangor. Roedd Mel eisoes wedi penderfynu lleihau ei ddyletswyddau ar y Traeth, gan ymddiswyddo fel Cyd-gysylltydd Academir clwb, gydar hyfforddwr newydd Terry Boyle yn cymryd ei le. Diolchwn yn fawr iddo, yn enwedig am ei waith caled a sicrhaodd lwyddiant ardderchog yr Academi y tymor diwethaf, a dymunwn yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.

It has been confirmed that Mel Jones has left Port to be Derek Roberts assistant manager at Caernarfon Town, following the recent departure of David Rowe as manager of the Canaries. Mel came to the Traeth at the start of Paul Whelans reign in 2008/09 after spending the majority of his career on the coaching staff art Farrar Road, having a short spell as Bangors caretaker manager. Mel had already taken the decision to reduce his duties at the Traeth, standing down as Co-ordinator of the clubs Academy, with new coach Terry Boyle taking his place. We thank him, in particular for his hard work that secured the excellent success of the Academy last season, and we wish him well for the future.
17/09/09
Rhagolwg: v Llanelli / Preview: v Llanelli

Llanelli Nid oes arwydd fod y dyddiau anodd ar ddarfod gyda Llanelli yn ymweld ddydd Sul ac i ddilyn mae ymweliad Port r Rhyl ac wedyn i gwblhaur hat-tric o dimau mawr bydd TNS yn dod ir Traeth. Diolch o galon Mr. D!
Pan fyddwch yn chwilio am y fuddugoliaeth gyntaf or tymor nid ymweliad gan dm Andy Legg fyddech chin dymuno. Mae eu cryfderau yn amlwg i bob cefnogwr. Nid yw sgiliau Rhys Griffiths o flaen y gl yn lleihau o gwbl a bellach mae Craig Moses wedi cyrraedd dros yr haf i ychwanegu at y pwer hwnnw. Newydd ddyfodiad arall sydd yn creu argraff ydy Owen Warlow a ymunodd r cochion o ddinas Lincoln. Mae hyn i gyd, yn ogystal phrofiad Jason Bowen a Steve Jenkins a tafliadau enfawr y rheolwr Andy Legg, yn awgrymu y bydd yn brynhawn Sul prysur i Borthmadog.
Os ydy Port am weld llygedyn o obaith mae hwnnw iw weld yn eu gallu, ar dro, i roi sioc ir timau cryfaf. Y tymor diwethaf roedd yn rhyddhad i Lanelli a TNS i adael y Traeth gyda phwynt ar l dod yn ail orau dros y 90 munud. Bydd Rhyl hefyd yn cofior frwydr fawr wrth i Port eu curo o 1-0 yng ngem olaf 2007/08. Os oes yna sioc i fod ddydd Sul bydd rhaid i Borthmadog anghofior perfformiad hanner cyntaf yn Plas Kynaston a dod o hyd i ffordd well o rhyddhau Chris Jones, Marc Evans a Mike Thompson tri o chwaraewyr cyflym, peryglus. Gobeithio bydd presenoldeb sr y gorffennol, yno i dathlu 125 mlynedd o bl-droed ar y Traeth, yn ysbrydolir tm presennol i godiu gem.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Llanelli.

The difficult times get no easier on Sunday with the visit of Llanelli followed by a visit to Rhyl and when thats done we go on to complete a hat trick of games against last seasons top three, as TNS are the next visitors to the Traeth. Thanks a million Mr D!
When you are looking for your first win of the season a visit from Andy Leggs team is not to be wished for. Their strengths are well known to all supporters. The goal scoring skills of Rhys Griffiths show no signs of diminishing and over the summer Craig Moses has arrived to supplement Llanellis goal power. Another newcomer creating an impression is Owen Warlow a summer signing from Lincoln City. All this and the experience of Jason Bowen and Steve Jenkins and the massive throws of manager Andy Legg all point to a busy day for Porthmadog.
If Port want to look on the bright side it lies in their occasional ability to surprise even the strongest sides. Both Llanelli and TNS were extremely relieved to make a quiet retreat from the Traeth last season with a single point after they had been second best over the 90 minutes. Rhyl will also recall Ports ability to rise to the occasion when they went down 1-0 at the Traeth in that vital last game of the 2007/08 season. But if there is to be a surprise on Sunday Port will have to forget the first half blues against Cefn Druids and find a way of releasing quick men Chris Jones, Marc Evans and Mike Thompson with a vastly improved service. Lets hope the presence of Port stars of the past, celebrating 125 years of football at the Traeth, will inspire the present team to raise their game.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Llanelli.
17/09/09
Sl Cist Car i barhau tan fis Tachwedd / Car Boot Sale to continue into November

Yn dilyn sawl ymholiad cyhoeddwyd y bydd y sl cist car a gynhelir ar fore Sul yn y Traeth yn parhau hyd at 1 Tachwedd. Tymor digon simsan a gafwyd hyd yn hyn gyda chychwyn da ond effeithiwyd ar amryw o Suliau yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, gan gynnwys Gwyl y Banc, gan y tywydd anffafriol. Mae'r sl cist car yn cyfrannu swm anrhydeddus i gronfeydd y clwb yn flynyddol.

In response to several enquiries the club has announced that the Sunday morning car boot sale at the Traeth will continue until the 1st. of November. It has been a mixed season for this very valuable contributor to the club's finances with a perfect start in the spring but some disappointing Sundays during July and August when three events, including the Bank Holiday weekend, were lost to bad weather.
16/09/09
Cyngerdd Dafydd Iwan / Dafydd Iwan Concert

Dafydd Iwan Yn dilyn yr ymateb anhygoel i gyngerdd y Tebot Piws yn y clwb cymdeithasol nos Sadwrn yma (19 Medi) pan werthwyd pob tocyn o fewn oriau i'w hargraffu, cyhoeddodd y clwb y bydd tocynnau ar gyfer cyngerdd Dafydd Iwan ar Band ar nos Sadwrn 24 Hydref ar werth y penwythnos hwn am 10 yr un. Os am sicrhau tocyn ac i osgoi siom ffoniwch Gerallt ar 07920025338 neu 01766 514687.

With tickets for this Saturday's (19 Sept) Tebot Piws concert at the clubhouse having sold out literally within hours of being put on sale, the club has announced that tickets for the Dafydd Iwan and Band concert on Saturday 24 October will be available this weekend for 10 each. To avoid disappointment and secure a ticket telephone Gerallt on 07920025338 or 01766 514687.
15/09/09
Mike yn cyrraedd carreg filltir arall / Mike Foster reaches another milestone

Mike Foster Er ei bod hin noson iw anghofio i glwb Porthmadog yr ymweliad Phlas Kynaston nos Wener oedd y 349 fed tro i Mike Foster wisgo crys Porthmadog mewn gm UGC. Hyn yn golygu y bydd yn cyrraedd y garreg filltir nodedig o 350 o gemau cynghrair iw glwb cartref ddydd Sul yn erbyn Llanelli. Bydd yn addas iawn ei fod yn cyrraedd y nod yma ar y diwrnod pan fod y clwb yn dathlu 125 o flynyddoedd o bl-droed ym Mhorthmadog gydag aduniad o gyn chwaraewyr.
Ar ddechraur tymor roedd yn ymddangos fod amser Mike gyda Port drosodd pan ymunodd gyda Hotspyrs Caergybi ond byr fu ei arhosiad gyda chlwb yr Ynys a bellach mae wedi cychwyn ei 12fed dymor yn UGC yn y coch a du -gyrfa a gychwynnodd yn nhymor cyntaf Cynghrair Cymru.

Though it was not a game to remember for Porthmadog the league game at Plas Kynaston marked Mike Fosters 349th WPL game for his hometown club which means that all being well he will reach the remarkable milestone of 350 games in a Porthmadog shirt in Sundays game against Llanelli. It will be appropriate that he reaches this landmark on the day when 125 years of Porthmadog football is celebrated with a reunion of former players.
At the start of the season it appeared that his Porthmadog days were over when he signed for Holyhead Hotspurs but his stay at the Anglesey club proved a short one and he is now in his 12th WPL season for Porthmadog. It is a career which started in the first League of Wales season back in 1993/4.
14/09/09
Port i chwarae Penrhyncoch yn Cwpan Cymru / Port have drawn Penrhyncoch in the 2nd Round

Penrhyncoch Pan ddaeth yr enwau allan or het ar gyfer Ail Rownd Cwpan Cymru tynnwyd Porthmadog i wynebu Penrhyncoch, un o geffylau blaen y Cymru Alliance eleni. Mae'r clwb o ardal Aberystwyth wedi cael dechrau gwych i'r tymor - maent yn ail yn eu cynghrair ar y funud ac yn ddi-guro - wedi ennill 5 o'u 6 gm gyntaf. Caiff y gemau eu chwarae ar ddydd Sadwrn, Hydref 3ydd. Taith fer felly i Tomi Morgan ac ymweliad au hen glwb i Richard Morgan a Mark Gornall. Un o flaenwyr Penrhyncoch ydy cyn chwaraewr Port, sef Mark Cook.
Daeth gemau eraill diddorol allan or het gan gynnwys ymweliad y Rhyl Llanfairpwll tra fydd Pwllheli yn ymweld Chei Conna a gwobr Conwy am gyrraedd yr ail rownd ydy ymweliad gan TNS.
Bydd Bangor, deiliaid y Gwpan, yn croesawu Derwyddon Cefn wrth gychwyn eu hymgais i ddal eu gafael yn y tlws.

The second round draw for the Welsh Cup was made on Sgorio tonight and when the names came out of the hat Porthmadog were drawn to visit Cymru Alliance pacesetters Penrhyncoch. The club from the Aberystwyth area have had a fantastic start to their season - they are currently second in their league, with an unbeaten record - they have won 5 of their first 6 games. The games will be played on Saturday October 3rd. It means a short journey for manager Tomi Morgan and for Richard Morgan and Mark Gornall a return to their former club. Featuring for the midWales club this season has been former Port forward Mark Cook.
Other interesting games to come out of tonights draw include champions Rhyl visiting Llanfairpwll while Pwllheli face a journey to Connahs Quay and Conwy Uniteds reward for reaching the 2nd round is a visit from TNS.
The Cup holders Bangor will begin their defence of the trophy at home to Cefn Druids.
12/09/09
Gm Academi yfory FFWRDD / Tomorrows Academy game OFF

Yr Academi Bun rhaid gohirior gemau Academi oedd wediu trefnu ar gyfer ddydd Sul (yfory). Derbyniwyd y datganiad yma gan weinyddwr yr Academi, Eddie Blackburn:
Oherwydd amgylchiadau tu hwnt in rheolaeth bun rhaid gohirio gemaur penwythnos yn erbyn Caersws. Adrefnwyd y gemau yma ar gyfer ddydd Sul, 27 Medi. Mae Gwyn Ellis wedi symud yn gyflym i drefnu gm yn erbyn Bethel ir tm Dan 16. Bydd y gem hon yn cael ei chwarae nos Fawrth 16 Medi yn y Clwb Chwaraeon gydar gic gyntaf am 6 pm. Disgwylir ir gemau yn erbyn y Rhyl ar 20 Medi ar Trallwng ar 4 Hydref gael eu cadarnhau yn fuan

The Academy fixtures against Caersws scheduled for this Sunday have been called off. The following statement has been received from Academy Administrator, Eddie Blackburn:
Unfortunately due to circumstances beyond our control this weekend's fixtures against Caersws have had to be called off. They will now be played on Sunday 27 September. Gwyn Ellis has moved swiftly to arrange a friendly game for his U16 squad against Bethel which will be played at Clwb Chwaraeon on Tuesday 15 September, KO 6pm. The scheduled home games against Rhyl on 20th.September and Welshpool (4 October) are in process of being confirmed and should go ahead as planned.
10/09/09
Port yn apwyntio Cyd-Gysylltydd Trwyddedu / Port appoint Licensing Co-ordinator

Gydar drws wedi cau ar geisiadau, maer ras am y Drwydded Domestig bellach wedi cychwyn gyda 24 o geffylau yn y ras. Adroddwyd or blaen fod Port wedi gwneud rhestr fanwl or gwaith sydd ar l, gwaith fydd rhaid eu gwblhau cyn cyrraedd y terfyn yn Ebrill 2010. Maer clwb wedi cymryd cam arall ymlaen wrth wneud apwyntiad pwysig, sef apwyntio Angela Roberts yn Gyd-gysylltydd Trwydded Ddomestig.
Cynt bu Angela yn weinyddwr Academir clwb a bydd rwan yn anelu at sicrhau fod y clwb yn cyrraedd y criteria a osodir yn y Drwydded. Maer clwb yn ceisio prisiau ar gyfer y gwaith sydd iw wneud, a bydd y gwaith hwn yn cychwyn unwaith fod y grantiau wediu derbyn.
Maer clwb yn croesawu Angela, gan addo pob cefnogaeth iddi gydar tasgau pwysig yma.

With the door closed to further applications, the race for the Domestic Licence is now on and the 24 starters have been confirmed. As previously reported Port have made a detailed inventory of the work needed to be completed before the finishing post is reached in April 2010. They have now taken the next step and made a vital appointment, that of Angela Roberts to the post of Club Licensing Co-ordinator.
She has previously held the post of Academy administrator at the club and will now commence the task of ensuring that the club achieves the Licensing criteria. Quotes are now being sought for infrastructure work and this will start as soon as grants have been obtained.
The club welcomes Angela on board and promises the fullest co-operation with the tasks which lie ahead.
10/09/09
Rhagolwg: v Derwyddon Cefn / Preview: v Cefn Druids

Nos Wener bydd Port yn ymweld Plas Kynaston yn awyddus i wneud yn iawn am berfformiad siomedig ar y Traeth ddydd Sadwrn. Nid yw Plas Kynaston wedi bod yn gae llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd ond cafwyd buddugoliaeth llynedd a tri phwynt gwerthfawr.
Nid ywr un or ddau dm wedi sicrhau buddugoliaeth gynghrair eto eleni er fod Port wedi codi tri phwynt diolch i dair gm gyfartal. Maer Derwyddon yn dal heb yr un pwynt ond maen werth nodi eu bod ond wedi colli o un gl yn unig yn erbyn timau cryf Port Talbot a Bangor. Ers llynedd mae Josh Johnson, gynt or Rhyl, wedi ymuno a hefyd Gary Penlington or Bala.Ond ar y llaw arall mae dau chwaraewr allweddol wedi ymadael -Ricky Evans a Mark Powell.
Bydd angen i Port ail afael yn y math o berfformiad a gafwyd yn erbyn y Bala a Chaersws os ydynt am sicrhau buddugoliaeth. Gobeithio fydd y capten Ryan Davies yn l. Hefyd bydd Aden Shannon ar y fainc ddydd Sadwrn- ar gael ar l gorffen ei waharddiad o 4 gm ac yn barod i herio Cefn, ei gyn clwb, a lle y gwnaeth argraff fawr fel sgoriwr cyson.

On Friday Port visit Plas Kynaston, keen to make amends for a poor performance at the Traeth last Saturday. The ground has not always been a happy hunting ground for them, though last season they did pick up three valuable points.
Neither side has recorded a league victory to date though Port have picked up three points from three draws. The Druids remain pointless, though it is worth noting that the home defeats against strong Port Talbot and Bangor teams were only by a single goal. Their main acquisition over the summer was that of speedy winger Josh Johnson, with Rhyl last season, and they have also signed striker Gary Penlington from Bala. But on the other hand they have lost experienced players in Ricky Evans and Mark Powell.
Port will need to regain some of the form shown against Bala and Caersws if they are to record their first win. They will hope to have skipper Ryan Davies back to fitness and Aden Shannon now free of a four match suspension -and on the bench last Saturday- will be available to play against a club for whom he made such a mark when he first appeared in the WPL.
08/09/09
Newyddion y Lotri a'r Tote / Weekly Draw and Tote news

Tynnwyd y Tote Misol ar gyfer mis Awst yn ystod y bingo yn Y Ganolfan ar nos Wener, 4 Medi. Y rhifau buddugol oedd 1 a 25. Nid oes unrhyw enillwyr gennym hyd yn hyn, ond os ydych eisiau hawlio'r wobr, rhaid i chi wneud hynny erbyn 8.00pm ar nos Wener 11 Medi. Mae hyn yn golygu y bydd y wobr o 330 yn cael ei chario drosodd i Tote mis Medi a fydd yn cael ei dynnu ar 25 Medi.
Enillwyr diweddaraf y wobr o 100 yn Wythnosau 35 a 36 Lotri Wythnosol Clwb Pl-droed Porthmadog oedd Michael John Williams o Benrhyndeudraeth a Vera Gray o Flaenau Ffestiniog.

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

The draw for the Porthmadog Football Social Club August Tote took place at Y Ganolfan on Friday 4th September. The numbers drawn were 1 and 25. Subject to verification, there are no winning entries. Any claims should be made before 8.00pm on Friday 11th September. The prize pool of 330 will be carried over to the September Tote, which will be drawn on Friday 25th September.
The latest winners of 100 prize in the Porthmadog Football Club Weekly Draw are Michael John Williams of Penrhyndeudraeth in week 35 and Vera Gray of Blaenau Ffestiniog in week 36.
07/09/09
Dathlu 125 mlynedd o Bl-droed ar y Traeth / Celebrating 125 years of Porthmadog Football

Clwb y Traeth / Clubhouse Eleni mae CPD Porthmadog yn 125 oed. Sefydlwyd y clwb yn 1884 -yr un flwyddyn a Phrifysgol Bangor a chwmni Marks & Spencer!
Y Traeth fu cartref y clwb ers y cychwyn ac yno ar 20 Medi cynhelir Aduniad o holl gyn chwaraewyr Clwb Pl-droed Porthmadog. Mae gwahoddiad agored i unrhyw un a wisgodd y crys coch a du mewn unrhyw gyfnod.
Eisoes mae carfan gref o dm canol y 70egau wedi cadarnhau y byddant yn mynychur achlysur. Y tm hwn, o dan Johnny Williams, oedd y mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes y clwb, yn ennill nifer o dlysau dros gyfnod o bum mlynedd.
Cynhelir yr aduniad am 11.30am bore Sul ac fe ddarperir bwffe ysgafn ac wedyn bydd cyfle i bawb gyfarfod hen ffrindiau. Am 2.30 or gloch cynhelir gem Uwch Gynghrair Cymru rhwng Porthmadog a Llanelli.
Os ydych felly yn gyn chwaraewr mae croeso i chwi sicrhau tocyn ir aduniad yn rhad ac am ddim drwy gysylltu a Dafydd Wyn Jones ar e-bost dafyddwynjones@tiscali.co.uk neu drwy ffonio 07810057444 neu 01766 76 2775.

This season marks the 125th Anniversary of Porthmadog FC. The club was established in 1884 - the same year as the University in Bangor and Marks and Spencer!
The Traeth has been the clubs home from the start and there on 20 September a Reunion, part of the clubs 125th Anniversary celebrations, for all former players of Porthmadog Football Club. There is an open invitation to anyone who has ever worn the red and black shirt.
Already a strong contingent of the team which represented the club in the mid 1970s has confirmed its acceptance of the invitation. This team, led by manager Johnny Williams, was the most successful ever in the clubs history winning several trophies over a five year period.
The event starts at 11.30am on the Sunday, includes a light buffet lunch and then an opportunity to meet old friends and team-mates. At 2.30pm the current squad meets full timers Llanelli in the Welsh Premiership.
If, therefore, you are a former player your free ticket to the reunion is available from Dafydd Wyn Jones on e-mail at dafyddwynjones@tiscali.co.uk, by telephone 07810057444 or 01766 76 2775.
07/09/09
Tomi am ir rheol 7-niwrnod ddod i ben / Tomi calls for an end to 7-day rule

Tomi Morgan Mynegodd Tomi Morgan ei rhwystredigaeth at y rheol 7-niwrnod o rhybudd sydd erbyn hyn yn un gwbl amherthnasol.
Yn ysgrifennu yn y rhaglen ar gyfer ddydd Sadwrn dywedodd, Caeodd y ffenestr drosglwyddo ddydd Llun (31 Awst) ond i bob pwrpas fe gaeodd 6 niwrnod ynghynt gan ein bod yn dal i orfod rhoi 7-niwrnod o rybudd.
Maen galw am newid gan ddweud Maer rheol 7-niwrnod ar l yr oes erbyn hyn ac yn y bin sbwriel mae ei lle.
Dylai unrhyw gais gael ei wneud rhwng rheolwyr au gilydd, neu drwyr cadeirydd. Byddai hyn yn arbed llawer o drafferthion ac yn sicrhau ein bod yn gweithredu yr un fath a phrif gynghreiriau eraill.
Rwyn ei chael yn rhwystredig iawn fod hin bosib i chwaraewyr adael UGC i gynghrair is ... tra ein bod ni yn gorfod aros tan Ionawr cyn arwyddo neb.

Tomi Morgan has expressed his frustration at what he calls the antiquated 7-day notice of approach rule, and calls for it to come to an end.
Writing his View from the Bench in Saturdays match programme he says, The transfer window closed last Monday (31 August) but to all intents and purposes it had closed six days earlier as we are still having to apply the 7-day notice of approach.
He calls for change saying, The 7-day notice of approach rule to me is antiquated and needs to be binned.
Any approach he says should be done on a manager to manager basis or via the chairman. This would save a lot of hassle and bring us into line with other major leagues.
I find it very frustrating, he adds, that players can leave the WPL for a lower league yet we cant now sign anyone until January.
06/09/09
Tymor yr Academi yn cychwyn / Academy season begins

Dydd Sul, 13 Medi, bydd tymor yr Academi yn cychwyn gydag ymweliad Chaersws. Wedyn y Sul canlynol bydd y tri grwp oed, Dan-12, Dan-14 a Dan-16, yn chwarae eu gemau cyntaf adref yn y Clwb Chwaraeon gydar gic gyntaf am 11 am. Rhowch y dyddiad 20 Medi yn eich dyddiadur a dewch i gefnogir hogiau.

Next Sunday, 13 September, the Academy season begins with a trip to Caersws. Then on the following Sunday there is a date for your diary, with the Academy playing their first home games of the season on the 20 September. All three age group teams will be in action, U-12, U-14, and U-16, at Clwb Chwaraeon with a 11 am kick off. Come along and support the youngsters.
04/09/09
Apwyntio Terry Boyle / Terry Boyle is appointed

Terry Boyle Maer Ymddiriedolaeth Bl-droed wedi apwyntio Terry Boyle, hyfforddwr y tm cyntaf yn Gyd-gysylltydd yr Academi ar gyfer tymor 2009/10.
Mae hyn yn newyddion da, meddai Eddie Blackburn, Gweinyddwr Academi Port, gan fydd yn golygu fod Terry yn ymwneud ac Addysg a Mentora ein Hyfforddwyr yn yr Academi a bydd hyn yn arwain at wella safonau. Mae Terry yn Brif Gyd-gysylltydd gydar Ymddiriedolaeth.
Ychwanegodd Eddie, Bydd Terry hefyd yn ymwneud datblygiad y chwaraewyr a fydd hyn yn gymorth ir Academi ac hefyd ir tm cyntaf.

Porthmadog FC's 1st. team coach, Terry Boyle, has been appointed -by the Welsh Football Trust- to be the Academy Co-ordinator for season 2009/2010.
Eddie Blackburn Academy Administrator, said This is good news for the Academy as it means that Terry, who is Senior Coaching Co-ordinator for the Trust, will be involved in the Education and Mentoring of our Academy Coaches which can only lead to improved standards.
Eddie added, He will also be involved in player development which again should benefit both us and the 1st. team.
04/09/09
Rhagolwg: v Castell Nedd / Preview: v Neath Athletic

Castell-nedd / Neath Gm rhwng dau or saith clwb sydd heb fuddugoliaeth iw henw fydd ar y Traeth ddydd Sadwrn. Cyfartal fu tair gm Port tra fod Castell Nedd wedi colli unwaith ar ddwy arall yn gyfartal. Maen gynnar iawn yn y tymor ond mae hanes o blaid Castell Nedd a enillodd y bedair gm UGC a chwaraewyd hyd yma rhwng y ddau glwb. Bydd Castell Nedd yn teimlo dan dipyn o bwysau ar l gwario mawr yr haf gyda sawl sylwebydd yn eu henwi yn glwb a fedrai dorri fewn ir 3 neu 4 uchaf yn y tabl. Yr ymosodwr Chris Llewelyn ar golwr Anthony Williams, y ddau yn gyn chwaraewyr gyda Wrecsam, ydyr enwau mawr maer rheolwr Andrew Dyer wedi arwyddo. Hefyd ychwanegodd dau chwaraewr arall cyn ir ffenest drosglwyddo gau sef Kieran Howard, ar fenthyg o Abertawe, a Rory Smitham amddiffynnwr o Lanelli.
Gyda Port yn ennill eu gm gyntaf yng Nghwpan y Gynghrair nos Fawrth mae Tomi Morgan wedi gweld ei dm newydd yn gwella a dywedodd wrth yr Herald Ces fy mhlesio dipyn mwy gan y ddau berfformiad diwethaf nar ddau blaenorol ac aeth pethaun dda eto nos Fawrth. Roedd angen y fuddugoliaeth honno.
Gallai fod yn frwydr ddiddorol ddydd Sadwrn gydar ddau dm yn awyddus i sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf or tymor yn UGC.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Castell-nedd.

Two of the seven teams without a WPL win to their names meet at the Traeth on Saturday. Neath have drawn two of their three games while Port have drawn all three of their games. These early days but history is definitely on Neaths side as they have won all four of the previous WPL encounters between the two clubs. Neath, however, will probably feel under more pressure after their summer spending spree and having been many a pundits fancy to break into the top three or four clubs. Manager Andrew Dyer has made some high profile signings especially those of former Wrexham players, striker Chris Llewelyn and goalkeeper Anthony Williams. Before the transfer window he also added Kieran Howard, a loan signing from Swansea City, and Llanelli defender Rory Smitham.
Tomi Morgan, whose team chalked up their first win of the season in the League Cup, has seen progress by his revamped team and talking to he Herald said "Ive been more pleased with our last two performances than our first two and we did well again on Tuesday. We needed to get a win under our belt."
We could have an interesting battle on our hands with both sides eager to record the elusive first WPL win.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Neath.
03/09/09
Port yn un o 24 yn ymgeisio am y Drwydded / Port amongst the 24 Licence applicants

           Maer dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Drwydded Domestig wedi mynd heibio. Ymysg y 24 sydd wedi gwneud cais mae CPD Porthmadog. Y Trallwng ydyr unig un or 18 clwb UGC sydd heb wneud cais. Mae saith o glybiau or cynghreiriau is hefyd wedi gwneud cais gan gynnwys pedwar or Cymru Alliance: Bwcle , Caernarfon, Llandudno, a Llangefni.
Dywedodd Andrew Howard, Pennaeth Cystadlaethau a Thrwyddedir Gymdeithas Bl-droed, Dyma gychwyn ar broses sydd yn ddiddorol ond yn gofyn llawer or clybiau ar Gymdeithas
Aeth ymlaen i ddweud Amcan allweddol y drefn ydy gwellar hyn y mae Cynghrair Genedlaethol Cymru yn gynnig a bydd y Drwydded yn symud hyn ymlaen. Bydd yn arwain at wella Stadia, Datblygiad Ieuenctid, Cymwysterau Rheolwyr, Rheolaeth a Rheolaeth Ariannol a hyn i enwi ond ychydig or bendithion ac rwyn sicr bydd hyn yn sicrhau fod y gynghrair yn mynd o nerth i nerth.
Dadleuol iawn ydy llawer or bendithion yma. Ar stadia medrwn ddadlau fod clybiau yn cael eu gorfodi i wario ar gyfleusterau na fyddant yn cael eu defnyddio. Ar ddatblygiad chwaraewyr gallair penderfyniad arwain at dynnu cyllid wrth sawl academi llwyddiannus iawn.
Mae Andrew Howard yn gorffen drwy ddweud Rwyn hapus iawn gydar nifer o geisiadau sydd yn tanlinellu uchelgais rhai clybiau sydd ar hyn o bryd tu allan ir WPL.

The Domestic Club Licence application deadline has now past. Porthmadog is amongst the 24 clubs who have applied. 17 of the present WPL have applied with Welshpool the only exception. Seven clubs from the feeder leagues have also applied including four from the Cymru Alliance: Buckley Town FC, Caernarfon Town FC, Llandudno FC, and Llangefni Town.
FAW Head of Competitions and Club Licensing Manager Andrew Howard said; "It's the start of what is going to be a very interesting, but demanding process on the clubs and the Association."
He goes on to say "The key objective of this system is to enhance the product of the National League in Wales and the Licence will drive this forward. It will improve Stadia, Youth Development, Manager's Qualifications, Administration and Finances, to name but a few benefits and I'm convinced that this will ensure that the League goes from strength to strength."
Many of these of course are contentious issues and far from clear-cut. On stadia it could well be argued that clubs are being forced to spend on facilities which will remain unused. As far as player development goes the changes could be counter productive with financial backing withdrawn from successful academies.
Andrew Howard concludes, "I'm pleased with the number of applicants which highlights the ambition of some of the clubs currently outside the Principality Welsh Premier League
03/09/09
Yr Ail-dm yn Awst / Reserves: August Round-up

Cai Jones Mis Awst cymysg iawn o ran canlyniadau cafodd yr Ail Dm. Colli o 3-0 oedd yr hanes yn erbyn tm cryf Bodedern yn y gm gyntaf. Ond yn dilyn hyn daeth yr hogiau yn l yn dda i sicrhau buddugoliaeth swmpus dros y Bontnewydd ar y Traeth. Manteisiodd Carl Jones ac Euron Roberts ar y cyfle i gael 90 munud llawn yn y gm hon. Carl agorodd y sgorio gyda ergyd bwerus, ar ail yn dod cyn hanner amser o beniad da gan Arwel Evans. Ychwanegwyd dwy arall yn yr ail hanner gan Cai Jones a Mark Bridge. Ar y Sadwrn canlynol ymwelwyd a Chaernarfon Wanderers y clwb sydd wedi sicrhau dyrchafiad. Cyfartal oedd hi ar y diwedd 2-2.
Adref wedyn i groesawu Bethel. Cyfartal di-sgr oedd hi ar yr hanner ond aeth Bethel ymlaen yn yr ail-hanner ac ennill yn gyfforddus o 4-0 gyda Jamie Whitemore yn sgorio ddwywaith. Gaerwen oedd yr ymwelwyr nesaf r Traeth a di-sgr oedd hi unwaith eto ar yr hanner cyn i Lloyd Edwards rhoi Port ar y blaen or smotyn ond deg munud or diwedd daeth y Gaerwen yn l yn gyfartal. Gorffennwyd y mis ar nodyn uchel gyda buddugoliaeth o 2-1 dros y cymdogion o Lanystumdwy. Daeth y goliau i gyd yn y chwarter awr olaf. Aeth Port ar y blaen diolch i Cai Jones cyn i Threadgill ddod ar sgr yn gyfartal. Sicrhaodd Jack Jones y fuddugoliaeth gydag ond 3 munud yn weddill.

The Reserves have opened their season with a real mixed bag of results. They were on the wrong end of a three goal beating in the seasons opener against a strong Bodedern side. They bounced back at Traeth on Tuesday beating Bontnewydd by 4-0 with Carl Jones and Euron Roberts taking the opportunity to play a full 90 minutes. It was Carl Jones who opened the scoring with a powerful strike and an Arwel Evans header made it 2-0 at the interval. Further goals came in the second half from Cai Jones and Mark Bridge. On the following Saturday the Reserves visited newly promoted Caernarfon Wanderers, a game which ended all square at 2-2.
Back at home again Bethel were the visitors. Half-time came without any goals but in the second period Bethel stormed to a 4-0 win with Jamie Whitemore scoring two. At home again they played out a 1-1 draw with Anglesey visitors Gaerwen. Once again it was scoreless at the interval but Port went ahead thanks to a Lloyd Edwards spot kick only for Gaerwen to strike back with 10 minutes to go. Port ended the month on a high note winning their derby clash with Llanystumdwy by 2-1. All the goals came in the last 15 minutes. Cai Jones put Port ahead but Threadgill equalised for Llanystumdwy. Jack Jones then hit the winner with only three minutes left.
02/09/09
Tomi yn arwyddo un chwaraewr arall / One more recruit for Tomi

Ben Ogilvey Mae CPD Porthmadog wedi cadarnhau fod y clwb wedi arwyddo Aaron Stokoe cyn ir ffenestr drosglwyddo gau. Maer chwaraewr, a ymddangosodd mewn 5(+7) o gemau ir Trallwng yn 2006/07 pan oedd Tomi Morgan yn reolwr ym Maesydre, yn aros ir trosglwyddiad dderbyn sl bendith rhyngwladol. Fel Aden Shannon, un arall or chwaraewyr newydd Porthmadog, mae Aaron wedi dod i UGC o glwb Blacon Youth sydd yn chwarae yng Nghynghrair Sir Gaer.
Cadarnhawyd hefyd fod John Rowley wedi ail ymuno Chaernarfon. Bu John yn chwaraewr poblogaidd ar y Traeth, bob amser yn rhoi cant y cant ac yn sgorio 12 gl yn 2008/09 gan chwarae 23 (+5) o gemau UGC. Un arall sydd wedi gadael ydy Ben Ogilvy a ddaeth ir Traeth ar ddechrau tymor 2008/09 ac sydd rwan yn ymuno a Phwllheli yn y Welsh Alliance. Ymunodd Ben, sydd yn dal yn chwaraewr ifanc addawol, a Port gan obeithio am le rheolaidd yn y tm cyntaf ond y tymor diwethaf chwaraeodd 7(+13) o gemau UGC. Maer ddau yn gadael gyda diolch a dymuniadau goraur clwb ir dyfodol.

CPD Porthmadog have announced the signing of 24 year old midfielder Aaron Stokoe ahead of the Monday deadline. The player, who awaits international clearance, made 5 (+7) appearances for Welshpool Town in 2006/07 when Tomi Morgan was the manager at Maesydre. Aaron, like another of Porthmadogs new signings Aden Shannon, is a product of West Cheshire League club, Blacon Youth.
It has also been confirmed that John Rowley has transferred back to Caernarfon. John proved a popular figure at the Traeth scoring 12 goals last season and made 23 (+5) WPL appearances. A player, who never gave less than 100% will be missed, at the Traeth. Another player on the move is Ben Ogilvy who signed for Port at the beginning of 2008/09 and now joins Welsh Alliance club, Pwllheli. Ben remains a promising young player but he came to the Traeth in search of regular first team football but last season made 7 (+13) WPL appearances. Both players leave with the thanks and best wishes of the club.
31/08/09
Yr Academi yn Datblygu Chwaraewyr / The Academy and Player Development

Yr Academi / The Academy Roedd yn syndod gweld fod Dail y Post yn datgan mai Bangor ydy un or ychydig glybiau yn UGC sydd yn datblygu talent lleol. Maen dda medru cyhoeddi fod tri or garfan Dan-16 a enillodd Cwpan Academi Cymru wedi cael eu cyfle yn nhm cyntaf Porthmadog mewn gemau cyfeillgar cyn dymor. Roedd gweinyddwr yr academi, Eddie Blackburn yn hapus i gyhoeddi yn y rhaglen, Sgoriodd Cai Jones ei gl gyntaf ir clwb yng Nghlan Conwy a gwnaeth Meilir Ellis ddau arbediad cofiadwy yn erbyn Llanrug gyda Dylan Williams yn dangos ei fod yn gyflym ac yn fedrus gyda throed chwith dda iawn.
Yn barod mae Cai Jones wedi gwneud sawl ymddangosiad or fainc ir tm cyntaf a Dylan Williams yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf fel eilydd yn UGC yn erbyn Caersws. Dyma arwydd clir fod Tomi Morgan yn credu fod datblygu chwaraewyr drwyr academi yn holl bwysig i ddyfodol Porthmadog. Codwyd cwestiynau yn barod am y cam nesaf wrth ddatblygu chwaraewyr drwyr Ail Dm. Cliciwch yma.
Ond beth am ddyfodol academi pob clwb sydd yn cael ei luchio allan o UGC? Rhaid inni bellach gymryd mai dim ond 12 a wedyn 10 academi fydd yn derbyn cefnogaeth ariannol wrth y Gymdeithas Bl-droed. Maen agoriad llygad i nodir clybiau a ymddangosodd yn Ffeinal Cwpan Academi Cymru 2008/09: Porthmadog(dau dm), Castell Nedd, Derwyddon Cefn o UGC yn ogystal a Merthyr a Pontardawe. Academi llwyddiannus arall na ymddangosodd yn y ffeinal eleni oedd Cei Conna. Maen bosib felly na fydd arian academi i nifer or clybiau yma ar l y tymor hwn. Os oes gan y Gymdeithas Bl-droed ddiddordeb mewn datblygu chwaraewyr ifanc, a hynny tu allan i Gynghrair Lloegr, bydd rhaid gweithredu rwan gan hysbysu pob Academi am yr hyn sydd ou blaen.

Having read in the Daily Post the rather surprising assertion that Bangor are one of the few Welsh Premier clubs promoting home-grown talent, it is good to report that three players from last years U-16 Welsh Academies Cup-winning squad were given a run in the Porthmadog first team during pre-season. A very pleased Eddie Blackburn, academy administrator, says in the match programme Cai Jones scored his first goal for the club at Glan Conwy and Meilir Ellis made two memorable saves against Llanrug and Dylan Williams showed himself to be a pacy tricky winger with a good left foot.
Cai Jones has already made several substitute first team appearances and Dylan Williams also came from the bench to make his first WPL appearance against Caersws. This is a clear indication that Tomi Morgan sees player development through the Academy being vitally important for Porthmadog FC. Questions have already been raised concerning the next step in player development through the reserves.Click here.
But what is the future for the academies of clubs booted out of the WPL? We must assume there will be only 12 and later 10 academies receiving financial backing from the FAW. It is instructive to look at the clubs who appeared in the 2008/09 Welsh Academies Cup Finals: Porthmadog, Neath, Cefn Druids of the WPL and Merthyr and Pontardawe. Amongst the successful Academies not in the Finals day were Connahs Quay. Several of these Academies could be denied funding after this season. If they are really interested in players being developed, -that is outside the English Leagues-, the FAW need to take action now and let the Academies know what lies ahead.
30/08/09
Rhagolwg: v Caersws / Preview: v Caersws

CaerswsBydd Porthmadog a Chaersws mewn gwell hwyliau nos Fawrth nac oedden nhw adeg y gm rhyngddynt 10 diwrnod yn l. Hyn yn dilyn perfformiadau gwell wythnos ddiwethaf. Yn sydyn iawn, ar l sgorio ond un gl mewn tair gm, sgoriodd Caersws 3 yn erbyn y Trallwng gyda Matt Prosser, Chris Melia a Geraint Lewis yn canfod y rhwyd i sicrhau buddugoliaeth gyntaf or tymor ir Gleision. Er fod Port yn dal i chwilio am fuddugoliaeth byddant yn fodlon gydar ffordd yr adeiladwyd ar y gwelliant a ddangoswyd ar Lannau Dyfrdwy gydar hyn a ddisgrifiodd Tomi Morgan ar Sgorio yn berfformiad graenus yn erbyn y Bala. Roedd Euron a Mike yn edrych yn gyfforddus yn y cefn gyda Ceri James, Gareth Parry, Paul Roberts a Dan Pyrs, pan ddaeth ir cae, yn ffurfio canol cae cadarn sydd yn codin gobeithion.
Dymar ail waith ir ddau glwb gyfarfod, dau glwb sydd wedi eu diystyru yn hawdd iawn, gan y gwybodusion. fel clybiau heb obaith o gyrraedd y 12 Uchaf. Ond rwyn amau os yma i basior amser maer rheolwyr profiadol Mickey Evans a Tomi Morgan. Disgwyliwch sawl sioc cyn i Ebrill 2010 gyrraedd.

Both Porthmadog and Caersws will be in a better frame of mind after the events of the past Caersws with only one goal in three games prior to Saturday suddenly score three against Welshpool with week than they were when they last met, only 10 days ago. goals from Matt Prosser, Chris Melia and Geraint Lewis to claim their first win of the season. Port, though still searching for their first win, will also be satisfied with their week as they maintained the progress shown at Connahs Quay with what Tomi Morgan described on Sgorio as a quality performance against Bala. With Euron and Mike looking comfortable at full back and Ceri James, Gareth Parry, Paul Roberts, and Dan Pyrs when he came on, creating a solid looking midfield, things are looking hopeful.
This is the second meeting between two clubs who have been rather easily written off as Top 12 no hopers by the self appointed pundits. but I doubt managers as experienced as Mickey Evans and Tomi Morgan are in it just for the ride. There could be more than a few surprises before April 2010.
29/08/09
Hogiau Dan-11 i amddiffyn Tarian Tom Yeoman / Under-11 to defend Tom Yeoman Shield

Eleni eto bydd y garfan ddatblygu Dan-11 yn chwarae yng nghystadleuaeth Cymru gyfan --Tarian Tom Yeoman. Chwaraewyr ifanc Porthmadog ydy deiliaid y darian gyda buddugoliaeth wych yn rowndiau terfynol cystadleuaeth 2008/09 a gynhaliwyd ar gaeaur Clwb Chwaraeon.
Mae nifer of gefnogwyr wedi holi am y gystadleuaeth bwysig hon i chwaraewyr oed ysgol gynradd. Dymar esboniad gan Eddie Blackburn, gweinyddwr yr Academi: Cystadleuaeth ydy hon i garfannau datblygu dros Gymru gyfan yn cael eu threfnu gan Cymdeithas Bl-droed Ysgolion Cymru. Bydd pob ardal a byddwn nin cynrychioli Ysgolion De Gwynedd- dau dm o wyth yn y rhan grwp or gystadleuaeth a hyn yn arwain at ddiwrnod y rownd derfynol, pan fydd yr wyth tm gorau yn y grwpiau yn chwaraei gilydd.
Bydd y gemau cyntaf ar ddydd Sadwrn 3 Hydref oddi cartref yn Wrecsam ar gm adref gyntaf ar Sadwrn 21 Tachwedd yn erbyn Ysgolion y Rhyl. Sylwch ar y dyddiad a dewch i gefnogi!

The U-11 development squad has once more been entered in the all-Wales Tom Yeoman Shield competition. The Porthmadog youngsters are the holders of the shield having triumphed in an exciting 2008/09 Finals Day held at Clwb Chwaraeon.
Many supporters have asked for more information about this prestigious tournament for young primary school aged players. Academy Administrator Eddie Blackburn explains: This is a competition for developing squads throughout the whole of Wales and is organised by the Welsh Schools Football Association. Each area and we represent South Gwynedd Schools- enters two teams of eight boys and the qualifying section of the tournament is played on a group basis culminating in the Showpiece Finals Day for the top eight area teams based on results during the season.
The first games are scheduled for Saturday, 3 October away to the Wrexham Schools. The first home game will be on Saturday 21 November against Rhyl Schools. Note the dates and support the lads.
28/08/09
Bangor yng Nghwpan yr Arfordir / Bangor in the Coast Cup

Yn rownd gyntaf Cwpan yr Arfordir bydd Porthmadog yn chwarae Bangor ar Ffordd Ffarar ar ddyddiad iw benderfynu. Cyn hyn bydd Bae Colwyn yn chwarae Prestatyn a Llangefni yn cyfarfod Fflint am le yn y rownd gyntaf.
Yng Nghwpan Dan-19 Arfordir y Gogledd bydd Porthmadog yn chwarae Pwllheli yn y rownd gyntaf ar y Traeth, eto ar ddyddiad iw benderfynu.

Porthmadog have been drawn to meet Bangor in the first round of the 2009/10 North Wales Coast Challenge Cup at Farrar Road, on a date to be decided. Before this, four clubs will meet in a preliminary round Colwyn Bay v Prestatyn and Llangefni v Flint.
In NWCFA U-19 Cup First Round, Porthmadog have been drawn to meet Pwllheli at the Traeth on a date to be announced.
27/08/09
Mike yn l ar y Traeth / Mike is back at the Traeth

Mike Foster Maer sibrydion sydd wedi bod yn rhemp ers dyddiau bellach wedi cael eu cadarnhau, ac mae Mike Foster wedi cael ei drosglwyddo yn l ir Traeth. Hyn ar l chwarae dim ond tair gm yn y Cymru Alliance i Hotspyrs Caergybi. Bydd yna groeso gwresog ir newyddion hwn gan bob cefnogwr Port. Croeso nol Mike!

The rumours which have abounded over the last few days have now been confirmed to be true and Mike Foster has been transferred back to Port after making only three Cymru Alliance appearances for Holyhead Hotspur. The Traeth stalwart will receive a warm welcome from all Port supporters. Welcome back Mike!27/08/09
Rhagolwg: v Y Bala / Preview: v Bala Town

Bala Mae Bala wedi cychwyn eu tymor cyntaf yn UGC ar dn gan sicrhau dwy fuddugoliaeth a dim ond nhw a TNS sydd yn dal record cant y cant. Maer rheolwr Colin Caton wedi cryfhau ei garfan yn ystod yr haf ac or chwaraewyr newydd maer Ricky Evans profiadol a Peter Moore cyn chwaraewr ifanc Wigan wedi profi yn ychwanegiadau gwerthfawr. Gyda naws darbi lleol ir gm hon gallwn ddisgwyl torf dda yn gobeithio gweld y clwb cartref yn ceisio adeiladu ar y cychwyn da. Ar y llaw arall gweddol fu cychwyn Port gyda dwy gm gyfartal ond gall pethau newid yn sydyn ac agos iawn bu y mwyafrif or gemau cynghrair hyd yma eleni. Er colli eu gm yng Nghwpan y Gynghrair yng Nghei Conna roedd digon iw edmygu ym mherfformiad Port a hynny yn unigol ac yn eu perfformiad fel tm. Edrychwn ymlaen at gm dda.
Ewch i Coral i roi bet ar Bala v Porthmadog.

Bala Town have got off to a flying start to life in the WPL recording two league victories and together with TNS are the only clubs with a 100% record. Manager Colin Caton has strengthened his squad during the summer and of these the experienced Ricky Evans and former Wigan youngster Peter Moore have proved especially important acquisitions. With Fridays game at Maes Tegid having a local derby flavour we can expect a good crowd as the home club try to build on their good start. Port have had an indifferent start recording two draws but things can change quickly for the majority of league games played so far have been relatively close encounters. Though they lost their league cup tie at Connahs Quay there was much to admire in Ports play in the both the overall team performance and several good individual performances. Lets hope for a good match.
Visit Coral to place a bet on Bala v Porthmadog.
26/08/09
Newyddion y Lotri / Weekly Draw news

Enillwyr y wobr o 100 yn Wythnosau 33 a 34 yn Lotri wythnosol Clwb Pl-droed Porthmadog oedd Tom Payne, Tremadog a Meirion Evans, Pant Glas.
Oherwydd y Sioe Grefftau flynyddol yn Y Ganolfan, fydd dim Bingo ar ddydd Gwener 28ain Awst. Bydd Lotri Awst yn cael ei dynnu ar ddydd Gwener 4ydd o Fedi.

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

The winners of the 100 prize in Weeks 33 and 34 in the Porthmadog Football Club Weekly Draw were Tom Payne, Tremadog and Meirion Evans, Pant Glas.
Due to the annual Craft Show taking place at Y Ganolfan, there will not be any Bingo on Friday 28th August. The August Tote will be drawn on Friday 4th September.
26/08/09
Tymor olaf yng Nghynghrair Gwynedd ir Ail Dm? / Last season for reserves in Gwynedd League?

Cynghrair Gwynedd League Gan fod y Gymdeithas Bl-droed yn bwriadu cael gwared o bob ail dm or pyramid maen ymddangos maer tymor hwn fydd yr olaf i ail dm Porthmadog yng Nghynghrair Gwynedd. Beth felly sydd gan y Gymdeithas mewn golwg ar gyfer ail dimau y clybiau?
Wrth drafod hyn ddydd Sadwrn, yn y rhaglen, dywedodd Gerallt Owen, Gydar rheol un chwaraewr un clwb wedii dderbyn erbyn hyn gwelwn fod yr ail dm yn arf pwysig i feithrin a datblygu chwaraewyr ifanc. Maer Academi yn weithredol i fyny at 16 oed ond heb gynghrair i rhai o dan 17 ac 18 maen yna wagle yn natblygiad pl-droed ieuenctid.
Aeth ymlaen i ddweud, Ar hyn o bryd mae gan y clwb 9 chwaraewr dan 18 wediu cofrestru ac yn chwaraen rheolaidd ir ail dm. Maen holl bwysig felly ir ail dm barhau. Maen galw ar y clybiau sydd a diddordeb i ... weithredu ac rhoi arweiniad.
Yn barod mae gan Clwyd gynghrair i ail dimau ac maen annog Gwynedd, i naill ai ddilyn neu ymuno gyda Chlwyd i ffurfio Cynghrair Ail-dimau Gogledd Cymru.

With the FAW intending to remove all reserve teams from the pyramid structure it appears that this will be the last season for Porthmadog Reserves in the Gwynedd League. What then do the FAW have in mind if anything for club reserve teams?
Gerallt Owen writing in last Saturdays match programme stresses the importance of reserve football, Now that one player one club is the norm in Welsh football reserve teams are becoming more important in nurturing and developing young players. With the Academy operating up to U-16 level and no regional league at U-17 or U-18 level here is a gap in youth development.
He says Currently there are nine Under 18 players registered with the club and playing regularly for the reserves. Therefore it is vital for the reserves to survive. He calls for leadership and action from interested clubs.
With a Clwyd Reserve League already in existence he urges Gwynedd to follow suit or alternatively create a North Wales Reserve League.
23/08/09
Rhagolwg: v Gap Cei Conna / Preview: v Gap Connahs Quay

Bydd Porthmadog yn chwarae eu gm gyntaf yng Nghwpan y Gynghrair 2009/10 ar Lannau Dyfrdwy nos Fawrth. Yn dilyn haf o drafferthion mae Cei Conna wedi penodi Mark McGregor yn chwaraewr rheolwr a hyn yn barod yn edrych yn benodiad da. Cafwyd cychwyn cadarn ir tymor wrth sicrhau gm gyfartal yng Nghastell Nedd -clwb sydd y ffefryn gan rhai i roi sialens ir tri ar y brig. Dilynwyd hyn gyda buddugoliaeth gyfforddus ddydd Sadwrn a rhwng y ddwy gm un gyfartal ddi-sgor yn y gwpan yng Nghaersws.
Bydd rhaid i Port fynd ati i geisio arafur rhediad ac adeiladu ar y ddwy gm gynghrair gyfartal a sicrhawyd hyd yma. Ein gobaith yw gweld y garfan newydd yn dechrau setlo gan greu fwy o gyfleoedd ir bartneriaeth addawol yn y blaen rhwng y chwaraewr profiadol ar ymosodwr ifanc. Gallwn hefyd edrych ymlaen at berfformiadaur golwr Richard Morgan sydd yn roi hyder ir amddiffyn. Un arall sydd wedi cael dechrau da ir tymor ydy Chris Jones gydai rhediadau twyllodrus a chroesi cywir.
Maen bosib fydd y ddau rheolwr yn rhoi cyfle i eraill yn y ddwy garfan cawn weld ar y noson.

Porthmadog begin their League Cup campaign for 2009/10 with a visit to the Deeside Stadium on Tuesday night. After a summer of upheaval the Deeside club appear to have made a shrewd decision appointing Mark McGregor, the former Wrexham defender, as their player-manager. They have got off to a good start in the league holding Neath Athletic -the choice of some pundits to challenge the top three- to an away draw and then picking up a comfortable 3 points at home on Saturday. In between they started their League Cup campaign with a goaless draw at the Rec. against our Saturday opponents Caersws.
Port will be out to halt this good Nomads start and build on the two draws they have gained so far. We must hope that as the new formation settles in they will create scoring opportunities for what looks a promising partnership between the experienced campaigner and the young striker. Lets hope that Richard Morgan continues his outstanding form and also Chris Jones whose tricky runs and excellent crossing has been one of the better features so far.
Whether the managers will use this match to give game time to other squad players we shall have to wait and see.
23/08/09
Tomi yn anelu i gryfhau / Tomi still looking to strengthen

Er fod Tomi Morgan wedi ail adeiladur garfan bron yn gyfangwbl yn ystod yr haf maen dal i chwilio am chwaraewyr i gryfhaur garfan.
Maen dal gennyf un neu ddau o ymholiadau ar y gweill ac efallai byddant y dwyn ffrwyth cyn ddiwedd yr wythnos, meddai yn ei View from the Bench
Roedd wedi bod ai lygad ar ddau chwaraewr yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac yn gobeithio eu denu ir Traeth. Yn y diwedd methodd ei ymdrechion. Felly gobeithio am well lwc yr wythnos hon.

Though manager Tomi Morgan has virtually re-built the squad in its entirety over the summer he still has his eye open for players who could strengthen his squad.
I still have a few irons in the fire, he said in his View from the Bench, which may come to fruition this week.
He had his eye on two players whom he hoped to attract to the Traeth during last week but in the end this proved to be a fruitless task. Lets hope for better luck this week.
Newyddion cyn 23/08/09
News pre 23/08/09

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us