Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
14/02/20
EISTEDDLE y diweddara / DAFYDD WYN STAND progress report

Dafydd Wyn Maer freuddwyd o adeiladu prif eisteddle newydd yn y broses o droin realiti. Meddai Chris Jones, is-gadeirydd y clwb, Mae pob dim yn barod i fynd, y contractiwr wedi cadarnhau ei fod on gallu dechra ar y gwaith ar l ir tymor orffan, yn ystod wythnos gyntaf mis Mai.
Dywedodd Chris fod y gwaith o godi arian yn mynd yn ei flaen yn dda, gyda 5,800 wedii gasglu, sef rhyw chwarter y targed, a hyn yn cynnwys 1,630 sydd wedii gyfrannu drwyr dudalen Just Giving.
Bydd elw Noson Mickey Thomas ar Ocsiwn hefyd yn cael ei ychwanegu at y cyfansm a meddai Chris, Dylai hyn adael swm o tua 10k yn dal iw hel.
Diolchodd o galon i rhai sydd wedi cyfrannu mor hael ir projectau codi prs. Os dymunwch wneud cyfraniad cewch wneud drwy:
- Tudalen Just Giving
Drwy brynu tocyn at Noson Mickey Thomas. Cysylltwch Chris Jones (07769694222) neu Dylan Rees (07900512345) neu o Siop y Clwb yn ystod gem Ail-dm nos Wener, neu gm Bwcle 29ain Chwefror.
Os ywn well gennych gyfrannu arian neu siec cysylltwch g unrhyw un o swyddogion y clwb.
DIOLCH YN FAWR

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cpdporthmadogfc?utm_term=p5gmagbYG

The dream of building a new main stand is now set to become a reality with vice chairman Chris Jones saying, Everytning is set to go with a contractor already confirmed and able to make a start during the first week in May after the current season has been completed.
On the fundraising front Chris reports that the club is a quarter of the way to reaching the target with a sum of 5,800 already in the coffers. This includes 1,630 which comes from the Just Giving page.
With the proceeds of the Mickey Thomas Sportsmans Evening and Auction also going towards the total, Chris adds, This will mean that a further 10k will be needed to reach our target.
The club is indebted to those who have contributed through any of the fundraising projects. If you would like to contribute you can:-
Donate through the Just Giving page.
Buy a ticket for the Mickey Thomas Evening by contacting Chris Jones (07769694222) or Dylan Rees (07900512345) or at the Club Shop during the Reserve match next Friday or Buckley game on 29th February.
For those who would prefer to donate by cheque or cash please contact any club official.
MANY THANKS
15/02/20
Draw Wythnosol 7 / Weekly Draw 7

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 7 yw Rhif 37 NANCY PARRY yn ennill gwobr o 75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill 75 am 1 yr wythnos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 7 is No.37 NANCY PARRY winning the 75 prize!!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" 1 weekly for your chance to win 75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
11/02/20
Hetiau Bobyl newydd Port / New Port Bobble Hats

Bydd stoc o Hetiau Bobyl Newydd Port gydar geiriau CMON PORT yn cyrraedd yn fuan ac maent ar gael iw harchebu o flaen llaw ar Siop y Clwb Ar-lein yma
Anrheg dda ir cefnogwyr cartref ar cefnogwyr teithiol. Archebwch rwan!

Het Bobyl / Bobble Hat


A stock of new smart Bobble hats will be arriving soon with the words CMON PORT.
They will be available for pre-order at the Club Shop online here
Ideal present for the home or travelling supporter. Place your order now.
13/02/20
Port v Llanrhaeadr. Noddwr / Sponsor Hafod Wen Harlech

Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawu Llanrhaeadr Ir Traeth ond fydd yna ddim croeso i DENNIS. Bydd hon yn gm anodd yn erbyn clwb sydd yn cael tymor arbennig. Yn dal mae eu perfformiadau yn achosi syndod i rhai ond, gan eu bod wedi bod wrthi drwyr tymo,r ddylai neb synnu bellach. Maent yn y 5ed safle ond heb wneud fawr o ffafr efo ni y penwythnos diwetha; yn colli o 2-1 i Fwcle ac yn gwneud ein tasg ni yn anoddach.
Gyda 10 gm yn weddill rhaid inni fynd am y 3 phwynt bob tro. Ni fedrwn ddibynnu ar eraill i wneud y job inni. Wrth frwydro mlaen gallwn gymryd dipyn o falchder o fod y clwb cynta i deithio adra o Gerddi Bastion gyda phwynt. Bydd angen yr un trefnusrwydd ar ysbryd a ddangoswyd, mewn pob gm bellach, a Shau Cavanagh tyrd r sgidia saethu efo ti eto. Cmon Port!!
Bydd cameru SGORIO, gyda Nicky John, yn ymweld r Traeth pnawn Sadwrn

On Saturday we welcome Llanrhaeadr to the Traeth but DENNIS will not be welcomed. It will be another difficult encounter against a club who are having a great season. They are still being described as the seasons surprise packet but as they have been doing it all season, they should no longer surprise anyone! They are placed 5th in the table but did not do us any favours last weekend losing 2-1 to Buckley Town and making our task more difficult.
With !0 games left going for the maximum in every game is the huge task ahead. We cannot rely on anyone else to do it for us. To do it we can take pride and confidence from being the first club to take a point from Prestatyn at fortress Bastion Gardens. The organisation and spirit shown last Saturday will again be needed and lets hope that Shaun Cavanagh brings his shooting boots again! Cmon Port!
SGORIO cameras and Nicky John will be at the Traeth on Saturday
12/02/20
YSGOL BL DROED CHWEFROR / FEBRUARY SOCCER SCHOOL

Dydd Llun, Chwefror 17 a Dydd Mercher Chwefror 19.
Y Traeth Porthmadog Ll49 9PP
10yb- 3yh 25 am y ddau ddiwrnod
6-12 mlwydd oed>br> Dewch a Dillad Cynnes, Pecyn bwyd a digon o diod
Ar gael gollwng am 9am yn cynnwys Brecwast.
I archebu lle cysylltwch GETHIN ar 07974033552

During the school Half-term holiday
Monday: 17 February and Wednesday: 19 February
Y Traeth Porthmadog Ll49 9PP
10am -3pm 25 for both days
6-12 years old
Bring warm clothing, Packed lunch and plenty to drink
Drop off at 9am available to include breakfast
To book contact Gethin 07974033552
09/02/20
Noson Mickey Thomas / Mickey Thomas Sportsman's Evening

Cofiwch am noson Mickey Thomas ar nos Sadwrn, 4 Ebrill. Pris tocynnau yw 20 sy'n cynnwys bwyd, a bydd y noson yn cynnwys ocsiwn, gydag eitemau fel sgidiau Adidas unigryw CPD Porthmadog.
Tocynnau ar gael trwy gysylltu Chris Jones (07769694222) neu Dylan Rees (07900512345).
Neu archebwch drwy Paypal ar e-bost shop@porthmadogfc.com

Highslide JS Highslide JS Highslide JS


Don't forget the Mickey Thomas Sportsman's Evening on Saturday, 4 April. Tickets cost 20 including food, and the evening will include an auction, with items including unique Porthmadog FC Adidas footwear.
Tickets can be purchased from Chris Jones (07769694222) or Dylan Rees (07900512345) Or order via Paypal using the following email address shop@porthmadogfc.com
Newyddion cyn 09/02/20
News before 09/02/20

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us